Ολες οι εκδηλωσεις

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού: “Μελέτη Αποκατάστασης Βίλας Πωλογιώργη”

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού γιά την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:Μελέτη Αποκατάστασης & Επανάχρησης της Βίλας Πωλογιώργη στην Αμπεριά Χανίων

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 04/2023
CPV: 71320000-7
Κύριος του Έργου : Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΕΠΠEΔΗΧ-ΚΑΜ)
Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Χανίων
Ταχ/Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τκ 73135
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Πληροφορίες: Μ.Μπατάκη, τηλ. 28213-41711

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της κατασκευής του έργου για την αποκατάσταση και επανάχρηση της βίλας Σβαρτς ως Πολιτιστικού Πολυχώρου.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 565.002,43 € πλέον ΦΠΑ 24%

Θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες, με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:
Κατηγορία 16 – Μελέτες Τοπογραφίας : 2.835,00 €
Κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες : 23.922,48 €
Κατηγορία 07 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες : 231.148,26 € (Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου, Μελέτη συντήρησης)
Κατηγορία 08 – Στατικές Μελέτες : 115.951,96 €
Κατηγορία 09 – Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές : 109.276,96 €
Προβλέπεται επίσης το ποσό των 73.695,97 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5155026 και είναι εγγεγραμμένη στη ΣΑΕΠ 002/1της Περιφέρειας Κρήτης με ενάριθμο 2021ΕΠ00210098.
Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 7-6-2023 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 14-6-2023 και ώρα 10:00.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω (και στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό Μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία /κατηγορίες που απαιτούνται. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (11.300,00 €) .

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21-3-2023 και δημοσιεύτηκε στις 24-3-2023.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει το συστημικό αριθμό 195896.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων
Μιχαήλ Καλογριδάκης

ΑΡΧΕΙΑ

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        Λήψη αρχείου →
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ        Λήψη αρχείου →
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        Λήψη αρχείου →
  4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ        Λήψη αρχείου →
  5. espd-request-v2        Λήψη αρχείου →
  6. espd-request-v2         Λήψη αρχείου →
  7. Project_planning         Λήψη αρχείου →
  8. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ         Λήψη αρχείου →
  9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         Λήψη αρχείου →
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού: “Μελέτη Αποκατάστασης Βίλας Πωλογιώργη”