Ολες οι εκδηλωσεις

Σκοπός του Κ.Η.Φ.Η.

Αυτές είναι οι επιδιώξεις μας

Οι καταστατικοί σκοποί της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεγγύη βρίσκονται στα ακολουθα πλαίσια:

  • Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα, ιδίως της τρίτης και τέταρτης ηλικίας

Οι σκοποί αυτοί πραγματώνονται μέσω της δομής του Κ.Η.Φ.Η.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

  • Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
  • Να υποστηρίζονται, ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους
  • Να απολαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, που θα τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση