Ολες οι εκδηλωσεις

Προφίλ και Ιστορικό

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) συστήθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1501/21-06-11, έπειτα από τη συγχώνευση των έξι Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων:

α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων (ΚΕΔΗΧ) (ΦΕΚ2529/Β/29−12−2009),
β) Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) (ΦΕΚ2529/B/29−12−2009),
γ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακρωτηρίου (ΦΕΚ2353/Β/20−11−2008),
δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου (ΦΕΚ1296/Β/3−7−2008),
ε) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θερίσου (ΦΕΚ 1460/B/24−7−2008),
στ΄) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Κυδωνίας (ΦΕΚ 1973/Β/24−9−2008),

όπως όριζαν οι διατάξεις των άρθρων 1, 103, 107 και 109 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) και των άρθρων 254 και 255 του ν. 3463/2006 (ΚΔΔ).

Το Οργανωτικό Πλάνο της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ μπορεί να αναλυθεί σε τρία επίπεδα:

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων (ΚΕΠΠΕΔΗΧ) και η υποστηριζόμενη κοινωνική δομή του ΚΗΦΗ.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 9 μέλη, ενώ έχουν ορισθεί και έντεκα αναπληρωματικά μέλη.